Matematik

Undervisningen i årskurs 7-9 ska behandla följande centrala innehåll:

Sannolikhet och statistik

  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verk­tyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Problemlösning

  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Lektionstips:
Låt eleverna ta reda på hur mycket avfall varje svensk gör av med i genomsnitt varje år. Låt dem presentera det med olika matematiska verktyg och reflektera kring mängdbegreppet och statistik. Arbetet kan ske självständigt, i grupp eller ämnesövergripande.

Exempel på frågeställningar:

  • På vilka sätt kan man presentera 500 kg avfall av olika slag med matematiska verktyg?
  • Hur mycket avfall ger hela befolkningen upphov till och hur kan man redovisa det?

Statistik finns att hämta i skriften Svensk avfallshantering som kan laddas ner från Avfall Sveriges hemsida.