Geografi

Undervisningen i årskurs 7-9 ska behandla följande centrala innehåll:

Livsmiljöer

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporte­ras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Lektionstips:
Låt eleverna ta reda på var det uppstår mest avfall i Sverige och i världen.
Exempel på frågeställningar:

 • Var uppstår avfall?
 • Vad beror likheter och skillnader i avfallsmängd på?
 • Vad kan eleverna göra för att minska sina avfallsmängder?