Kemi

Undervisningen i årskurs 7-9 ska behandla följande centrala innehåll:

Kemin i naturen

  • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.
  • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

  • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Kemin och världsbilden

  • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Lektionstips:
Låt eleverna tar reda på vilka konsekvenserna blir i natur, miljö och samhälle när man slänger en trasig mobiltelefon. Vad innehåller avfall kemiskt? Använd avfallet som exempel för att förankra kemikunskaperna i verkligheten. Farligt avfall är farligt därför att dess innehåll har kemiska egenskaper som bland annat gör avfallet giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande eller brandfarligt.