Bild

Ladda ner denna sida


Att kunna framställda bilder för att förmedla tydlig, begriplig och användbar information är något som eleven har nytta av både privat och i yrkeslivet. Att göra ett informationsmaterial om farligt avfall är en bra träning som ger eleven kunskap om både presentationsteknik och farligt avfall:

Gör så här:

Projektet kan delas upp i flera faser:

1. Informationsinsamling

Låt eleven söka fakta om vad farligt avfall är. Det kan göras inom ramen för ett ämnesövergripande samarbete, exempelvis med NO-läraren. Det kan också göras genom att eleven söker information om farligt avfall på sopskolan.se. Om du vill kan du hoppa över det här steget och ge eleven ett färdigt budskap till steg 2.

2. Formulering av budskap

Låt eleven själv formulera sitt budskap utifrån informationsinsamlingen. Ge eleven frihet att välja det han eller hon tycker är angeläget att berätta. Du kan också ge förslag på budskap, till exempel:

  • Elektriska apparater och kemikalier är farligt avfall.
  • Mobiltelefoner får inte kastas i soporna utan måste lämnas i butik eller på återvinningscentral.
  • En tesked kvicksilver kan förgifta en hel sjö.
  • Vi har bara en jord – vi måste vara rädda om den.
  • Din insats spelar roll – sortera skräpet och rädda miljön!

För de elever som är särskilt motiverade kan du föra in moment som behovsanalys och målgruppsanalys. Du kan också låta eleverna börja med att göra en prototyp som utvärderas före färdigställandet.

3. Välj presentationsform

Du kan låta eleven välja presentationsform själv. Förslag på presentationsformer är:

  • Pappersaffisch som teckning eller akvarell i A3-format.
  • Stillbildsfotografi eller videofilm.
  • Presentation i datorn (Keynote eller Powerpoint).

Låt eleven motivera sitt val av presentationsform.

4. Sätt igång och jobba!

5. Utvärdera

Låt eleverna presentera sina verk för varandra och ge varandra konstruktiv återkoppling.