Musik

Undervisningen i årskurs 7-9 ska behandla följande centrala innehåll:

Musicerande och musikskapande

  • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Lektionstips:
Låt eleverna göra en sång om farligt avfall. Eleverna får uttrycka sina tankar om avfallshantering, miljö och hållbar utveckling genom musikaliskt och dramatiskt skapande. Sången kan till exempel handla om hur man sorterar farligt avfall och annat avfall på rätt sätt.