Samhällskunskap

Undervisningen i årskurs 7-9 ska behandla följande centrala innehåll:

Samhällsresurser och fördelning

  • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Beslutsfattande och politiska idéer

  • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Lektionstips:
Låt eleverna fundera kring hur man kan göra för att påverka i ett demokratiskt samhälle. Vilka är det möjligt att kontakta för att påverka avfallsmängder i skolan, samhället och Sverige? Låt eleverna ta olika kontakter och själva försöka påverka.