Tema: farligt avfall på skolan

Ladda ner denna sida


Det här är ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka och presentera ett antal frågeställningar som berör elevens närmiljö och har kopplingar till flera skolämnen:

 • Vad är farligt avfall?
 • På vilket sätt är farligt avfall farligt?
 • Vilket farligt avfall finns på skolan och hur uppkommer det?
 • Hur lämnas det farliga avfallet in?
 • Hur informerar skolan om farligt avfall? Kan informationen göras bättre?
 • Vilka på skolan berörs av farligt avfall?
 • Hur samlas det farliga avfallet in och vem gör det?
 • Vad kan skolan göra för att minska sitt farliga avfall?

Skolämnen som kan involveras är bland annat NO-ämnena, SO-ämnena, svenska, matematik och bild.

Projektet kan delas upp i flera faser:

1. Inledning

I inledningsfasen presenteras uppgiften och dess syfte. Varje medverkande lärare håller en kortare introduktion om på vilket sätt dennes ämne kommer att vara involverat i projektet. I inledningen bör också projektets tidsplan presenteras.

2. Förberedelser

I förberedelsefasen söker eleverna de kunskaper som behövs för att kunna genomföra projektet på ett bra sätt. Det kan exempelvis vara:
 • Kunskap om vad farligt avfall är och består av. Detta kan göras inom ramen för NO-ämnena.
 • Kunskap om hur ansvaret för samhällets avfallshantering är organiserat och reglerat. Vilka aktörer är inblandade? Detta kan göras inom ramen för samhällskunskapsämnet.
 • Kunskap om hur man presenterar ett budskap för en målgrupp på ett intresseväckande, tydligt och pedagogiskt sätt. Detta kan göras inom ramen för svenska eller bild.
 • Kunskap om hur man genomför enkätundersökningar och sammanfattar och presenterar resultatet med hjälp av statistik och diagram. Detta kan göras inom ramen för matematikämnet.

3. Undersökning

I undersökningsfasen genomför eleverna egna undersökningar, intervjuer och studiebesök. Till exempel kan eleverna
 • ta reda på hur farligt avfall hanteras i skolans kemilaboratorium genom intervju med någon kemilärare
 • ta reda på hur färger och andra kemikalier hanteras i slöjd- och bildsalarna
 • ta reda på hur farligt avfall hanteras av skolans städpersonal – vilka kemikalier används och vad händer med eventuella rester?
 • ta reda hur det farliga avfallet lämnas in eller samlas in för behandling
 • genomföra intervjuer och enkätundersökningar riktade mot andra elever och/eller skolans personal.
 • genomföra studiebesök på någon återvinningscentral eller behandlingsanläggning inom kommunen.

4. Analys och sammanställning

När undersökningen har genomförts ska resultatet analyseras och sammanställas. Detta kan göras inom ramen för NO, SO och matematik. Frågor att ta ställning till är:

 • Hanterar skolan farligt avfall på ett bra sätt idag?
 • Hur många är medvetna om vad farligt avfall är för något?
 • Finns det något som borde göras bättre?
 • Vad kan konsekvensen bli om någon gör fel?

5. Presentation

 • En yngre målgrupp, till exempel elever i skolår sex.
 • Skolans rektor, vaktmästare, städpersonal och skolmatsalspersonal.

6. Utvärdering

Efter presentationen är det dags att utvärdera hela projektet. Frågor att fundera på är:

 • Vad har vi lärt oss av projektet?
 • Vilka misstag har vi gjort?
  Vad har vi gjort bra?
 • Vad borde vi göra annorlunda nästa gång vi gör ett liknande projekt?
 • Vad tyckte publiken om presentationen?