Sopskolan.se är ett hjälpmedel för dig som lärare att föra in begreppet hållbar utveckling i din undervisning. Skolan har ett tydligt uppdrag att bidra till en hållbar utveckling. Uppdraget finns formulerat i skolans styrdokument.

Att arbeta med frågor som rör avfallshantering och farligt avfall ger:

 • Möjlighet att på ett verklighetsnära sätt uppnå måluppfyllelse för vissa av kursplanernas mål.
 • Möjlighet till intressanta och meningsfulla ämnesövergripande samarbeten.
 • Möjlighet för eleverna att använda sina kunskaper i ett sammanhang som har relevans för elevernas liv och som går att påverka genom egna handlingar.
 • Tillfälle för eleverna att träna sig i att ta ställning, argumentera och kritiskt granska argument.
Målsättningen är att sopskolan.se ska erbjuda dig som lärare en mångfald av pedagogiska metoder att välja mellan.

Enligt Skolverket karakteriseras ett lärande för hållbar utveckling av:

 • Demokratiska arbetssätt.
 • Kritiska förhållningssätt.
 • Ämnesövergripande samarbeten.
 • Mångfald av pedagogiska metoder.
 • Delaktighet och inflytande.

Sopskolan.se går att använda på flera olika sätt:

 • Låt dig inspireras av lektionsförslagen som underlättar och spar tid.
 • Stärk dina egna kunskaper om avfallshantering och farligt avfall.
 • Använd webbplatsen i din undervisning – till exempel genom att göra övningarna tillsammans med eleverna på en ”Smartboard” eller liknande.
 • Låt eleverna själva utforska innehållet på webbplatsen.

Avfallshanteringen har en direkt koppling till begreppet hållbar utveckling och är ämnesövergripande:

 • Med hjälp av NO-ämnena kan vi förklara varför avfall måste tas om hand på ett säkert och effektivt sätt, och vilka konsekvenserna kan bli för människor, djur och natur om avfallet hanteras på fel sätt.
 • I hem- och konsumentkunskapsämnet utvecklar vi förståelse för hur handlingar i hushållet samspelar med bland annat hälsa och miljö – lokalt och globalt. Vi ser också hur avfallet uppkommer och vad vi kan göra för att minimera avfallsmängderna.
 • I SO-ämnet utvecklar vi förmågan att se konsekvenser av våra egna och andras ställningstaganden och handlingar. Vi utvecklar också förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och använda resurser.